Kurzy pro pedagogické pracovníky MŠ

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 1. a 2. pololetí 2018

 

Kalendář kurzů pro pedagogické pracovníky v MŠ na 1. pololetí 2018

Kalendář a podrobný popis kurzů najdete zde

 

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Vývojová dysfázie v pedagogické praxi 6. 12. 2017 Mgr. Pavel Florian 16 osob
Přístup k dětem s ADHD 23. 4. 2018 prim. MUDr. Jan Všetička Mgr. Marie Aujezdská Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělání 8. 11. 2017 Mgr. Simona Hlaváčová 16 osob
Logopedická prevence patlavosti 23. 2. 2018 Mgr. Pavel Florian 16 osob
Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči 16. 3. 2018 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob
Autismus 9. 4. 2018 Mgr. Martina Mokrá 16 osob
Vady řeči u dětí 25. 5. 2018 prim. PhDr. Petr Staníček 16 osob
Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělávání 12. 9. 2018 Mgr. Simona Hlaváčová 16 osob
Vývojová dysfázie 17. 10. 2018 Mgr. Pavel Florian 16 osob
Autismus 12. 11. 2018 Mgr. Martina Mokrá 16 osob

Obecný harmonogram kurzu

9:00 - 9:15 Prezence

9:15 - 10:45 I. blok kurzu

10:45 - 11:00 Přestávka

11:00 - 13:00 II. blok kurzu

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd

13:45 - 15:15 III. blok kurzu

15:15 - 15:30 III. diskuze, předání certifikátů, zakončení

Kurz: Vývojová dysfázie v pedagogické praxi

Lektor: Mgr. Pavel Florian - klinický logoped
Termín: 6. 12. 2017
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Vývoj řeči a jeho odchylky
 • Terminologie vývojové dysfázie
 • Typické projevy vývojové dysfázie v řeči
 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném, předškolním a školním věku – jazykové roviny
 • Základy prevence a její aplikace ve školním zařízení
 • Vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s vývojovou dysfázií
 • Ukázka pomůcek, počítačových programů, interaktivní tabule a tabletů v pedagogické praxi
 • Kazuistiky - video a audio ukázky a jejich rozbor

Kurz: Přístup k dětem s ADHD

Lektoři:prim. MUDr. Jan Všetička - lékař psychiatrie, Mgr. Marie Aujezdská – psycholog, Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín: 29. 1. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Co je ADHD/ADD, epidemiologie a etiologie
 • Doporučený pedagogicko-psychologický přístup
 • Následky ADHD, a ADHD v dospělosti
 • Spolupráce psychologa – pedagoga ve školském zařízení – rodiče
 • Časový průběh ADHD – jak jde s věkem
 • Metody práce s dětmi s ADHD
 • Jak komunikovat s rodičem dítěte
 • Individuální přístup u ADHD
 • Formy práce s dětmi s hyperaktivitou
 • Jednotlivé ukázky kazuistik

Kurz: Logopedická prevence patlavosti

Mgr. Pavel Florian - klinický logoped
Termín: 23. 2. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Fyziologický vývoj řeči
 • Odchylky ve vývoji řeči- jejich projevy a příčiny
 • Seznámení se základními pojmy
 • Základy prevence a jejich aplikace u patlavosti
 • Specifika pedagogického přístupu k dětem s patlavostí (dyslalií)
 • Pedagogické metody a postupy rozvíjení funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky ve školním zařízení
 • Rozvíjení sluchového vnímání, rozlišování zvuků a rytmu v pedagogické praxi
 • Prolínání odborných metod mezi jednotlivými výukovými hodinami
 • Specifika přístupu k bilingvním dětem
 • Video a audio ukázky a jejich rozbor

Kurz: Komunikace a přístup k dětem s poruchou plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

Lektor: prim. PhDr. Petr Staníček - klinický logoped
Termín:16. 3. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Úvod do problematiky, terminologie
 • Fyziologický vývoj řeči
 • Odchylky ve vývoji řeči- jejich projevy a příčiny
 • Specifika žáků s koktavostí – chování, reakce, vztahy, sebehodnocení
 • Identifikace faktorů, které mají vliv na plynulost řeči dítěte
 • Význam prostředí u žáků s poruchami plynulosti řeči
 • Komunikace v rámci sociálního prostředí dítěte s narušenou plynulostí řeči
 • Přístup k dětem s narušenou plynulostí řeči
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Autismus

Lektor: Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín:9. 4. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Autismus – Základní triáda
 • Autismus a komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
 • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
 • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
 • Sociální interakce
 • Sociální interakce
 • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Vady řeči u dětí

Lektoři: prim. PhDr. Petr Staníček - klinický logoped
Termín: 25. 5. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky
 • • Dělení narušených komunikačních schopností (NKS)
 • • Popis nejčastějších řečových vad u dětí v předškolním věku (audio a video ukázky)
 • • Specifika komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • • Náměty na rozvoj jednotlivých oblastí řeči – sluchové vnímání, zrakové vnímání a oromotorická cvičení
 • • Přístup k dětem s narušenou komunikační schopností v předškolním vzdělávání
 • • Přístup k dětem s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání
 • • Podpora zapojení dítěte s narušenou komunikační schopností do kolektivu žáků
 • • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Kurz: Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělávání

Mgr. Simona Hlaváčová - logoped
Termín: 12. 9. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947

 • Fyziologický vývoj řeči a jeho odchylky
 • Rozvoj jednotlivých oblastí vývoje řeči
 • Dechové a fonační cvičení – zásady hlasové hygieny, využití dechových pomůceki
 • Cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 • Význam hrubé a jemné motoriky při rozvoji řeči, grafomotorická cvičení
 • Cvičení a hry vhodná pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu
 • Specifika komunikace s dětmi s narušenou komunikační schopností
 • Podpora zapojení dítěte s narušenou komunikační schopností do kolektivu žáků
 • Ukázka materiálů a pomůcek pro rozvoj řečových dovedností dětí
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Kurz: Vývojová dysfázie

Lektor: Mgr. Pavel Florian - klinický logoped
Termín: 17. 10. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Vývoj řeči a jeho odchylky
 • Terminologie vývojové dysfázie
 • Typické projevy vývojové dysfázie v řeči
 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném, předškolním a školním věku – jazykové roviny
 • Vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • Specifika přístupu k dětem s vývojovou dysfázií
 • Ukázka pomůcek, počítačových programů, interaktivní tabule a tabletů
 • Kazuistiky - video a audio ukázky a jejich rozbor

Kurz: Rozvoj komunikačních schopností v předškolním a základním vzdělávání

Lektor: Mgr. Martina Mokrá - logoped
Termín: 12. 11. 2018
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1250,- Kč
Hodinová dotace: 7 učebních hodin
Kapacita: maximálně 16 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Kurz je akreditovaný MŠMT, č.j.: MSMT-33416/2016-1-947

 • Autismus – Základní triáda
 • Autismus a komunikace
 • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácvik
 • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace
 • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
 • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti
 • Sociální interakceí
 • Spontánní projev – nácvik komentování
 • Závěrečné hodnocení a diskuze

Obecné informace

Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání poštou na adresu kliniky nebo elektronicky na logoeduka@logoped.cz . Po obdržení přihlášky vám zašleme instrukce k platbě kurzovného. Rezervace místa je možná až po uhrazení poplatku.

Účastnický poplatek: 1250,- Kč/osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení, oběd a materiály pro účastníky.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 663
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Kontakt pro všechny kurzy:

Andrea Boučková Langerová, logoeduka@logoped.cz

Formulář pro přihlášení na kurz si můžete stáhnout zde: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zasílejte na email logoeduka@logoped.cz

Odhlásí-li se účastník kurzu 10 dnů před zahájením akce, je možné vrátit 80% účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací, je možné si za sebe zajistit náhradníka. Děkujeme za pochopení.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 07 11 2018

  Nový eshop na logopedické pomůcky

  Dobrá věc se podařila a s radostí vám můžeme oznámit spuštění našeho nového e-shopu. Najdete v něm spoustu unikátních a vysoce funkčních logopedických pomůcek.

Více aktualit »