Kurzy pro logopedy

Nabídka kurzů pro logopedy

Přehled plánovaných kurzů pro logopedy v roce 2019

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Přihlašování: www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz


Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kontakt pro dotazy: Andrea Boučková Langerová - logo@logoped.cz, logoeduka@logoped.cz

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti na kurzu.

Přehled kurzů

Kurz Termín Přednášející Kapacita
Vady a poruchy sluchu 8. – 9.2.2019 Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. Mgr. Jitka Holmanová PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. prim. MUDr. Radan Havlík Ph.d. 20 osob
Dyslálie 22.-23.2 .2019 Mgr. Pavel Florian 20 osob
Koktavost, breptavost I. 15.–16.3. 2019 PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA prim. PhDr. Petr Staníček 20 osob
Základy zdravotnické legislativy 26.4.2019 JUDr. Petr Smejkal JUDr. Soňa Matochová 20 osob
Koktavost, breptavost II. 17.–18.5. 2019 prim. PhDr. Petr Staníček 20 osob
Testy v klinické logopedii 7.– 8.6.2019 prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. Dana Zemčíková 20 osob
Myofunkční terapie III. – praktický kurz pro pokročilé 21. – 22.6. 2019 Dr.ssa Pasqualina Andretta MUDr. et PhDr. Alexandra Semjonová 20 osob
Neodkladná první pomoc 13. - 14.9. 2019 Mgr. Vlasta Vařeková 20 osob
Úvod do myofunkční terapie 27.9.2019 Mgr. Radka Florianová 20 osob
Neurologické poruchy řeči 18. – 19.10. 2019 Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Mgr. Martina Loureiro 20 osob
Autismus 1.- 2.11.2019 prim. PhDr. Petr Staníček prim. MUDr. Jan Všetička PhDr. Zuzana Makovská 20 osob
Problematika ADHD v klinické praxi logopeda 22.11.2019 Prim. MUDr. Jan Všetička Mgr. Marie Aujezdská 20 osob
Vývojová dysfázie 13. - 14.12. 2019 Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. Mgr. Barbora Lichorobiec 20 osob

Vady a poruchy sluchu

Přednášející: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, prim. MUDr. Radan Havlík, Ph.D., CSc., Mgr. Jitka Holmanová, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D
Termín: 8.2. – 9.2.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 13 učebních hodin
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Základy a fyziologie sluchového ústrojí
 • Sluch v řečové komunikaci, percepce řeči
 • Vztah sluchu a řeči ve vývoji
 • Patofyziologie sluchového ústrojí
 • Typy sluchových poruch a vad
 • Základy diagnostiky sluchu – audiometrie tónová i slovní, objektivní audiometrie
 • Základy sluchové protetiky – sluchadla, kochleární implantáty
 • Reedukace a edukace sluchu a řeči u sluchových vad s využitím kompenzačních smyslů a náhradních komunikačních systémů
 • Základní terapeutické metody a postupy v klinické logopedii

Dyslálie

Přednášející: Mgr. Pavel Florian
Termín: 22.2. – 23.2.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 13 učebních hodin
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

 • Anatomie a fyziologie řečového ústrojí
 • Vývoj artikulace
 • Vyšetření řeči
 • Základní speciálně pedagogické zásady a jejich aplikace u dyslalie
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Metodika reedukace dyslálie u dětí
 • Metodika reedukace hlásek u dospělých a hlasových profesionálů
 • Praktické dovednosti logopedické péče u pacientů s dyslálií
 • Zvláštnosti péče u dětí a dospělých
 • Závěrečné zhodnocení teoretických a praktických dovedností
 • Praktické ukázky, kazuistiky

Koktavost, breptavost I. - diagnostika

Přednášející: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D, MBA, prim. PhDr. Petr Staníček, prim. MUDr. Kateřina Moráňová, prim. MUDr. Jan Všetička, MUDr. Dagmar Hošnová, Mgr. Marie Aujezdská
Termín: 15.3. – 16.3.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 13 učebních hodin
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Teoretické základy pro diagnostiku poruch plynulosti řeči
 • Zásady rozvoje řeči a psychologické mezníky vývoje řeči
 • Patologie vývoje dětské řeči se zřetelem na poruchy plynulosti
 • Rozdělení poruch plynulosti řeči
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika poruch plynulosti řeči, členění těchto poruch, symptomatologie
 • Spolupráce s příbuznými obory v diagnostice poruch plynulosti řeči – foniatrie, psychologie, neurologie a psychiatrie
 • Klinická psychologie – problematika řečové komunikace a jejich poruch. Základy diagnostiky a terapie
 • Koktavost a breptavost z pohledu neurologa
 • Poruchy plynulosti z pohledu psychiatra
 • Diagnostika poruch plynulosti řeči z pohledu foniatra

Základy zdravotnické legislativy

Přednášející: JUDr. Petr Smejkal, JUDr. Jitka Smejkalová, JUDr. Soňa Matochová
Termín: 26.4.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1450,- Kč
Hodinová dotace: 9 učebních hodin
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Lékařská etika. Práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Eutanázie aj.
 • Komunikace s problémovým pacientem
 • Organizace a řízení zdravotnictví, financování zdravotní péče
 • Informace o základních zákonných a provádějících předpisech ve zdravotnictví
 • Systém všeobecného zdravotního pojištění. Vztah lékař a pojišťovny
 • Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zařízení
 • Personální řízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – daňové přiznání, evidence majetku, finanční toky)
 • Povinnosti zdravotnických pracovníků, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlčenlivost
 • Právní odpovědnost ve zdravotnictví

Koktavost, breptavost II. - terapie

Přednášející: prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. Daniel Žukovský, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková
Termín: 17.5. – 18.5.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 13 učebních hodin
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

 • Poruchy plynulosti řeči z pohledu klinického logopeda
 • Reedukace – metody logopedické práce a zásady používané ve speciální pedagogice se specifikací na terapii poruch plynulosti řeči
 • Specifika klientů – dětských i dospělých, metodiky a principy vhodné k terapii těchto poruch plynulosti řeči
 • Komplexní terapie a její možné využití v reedukaci
 • Rehabilitační péče - dechová terapie, relaxační cvičení( praktické dovednosti)
 • Zásady komplexního přístupu s využitím moderních metod a vhodných počítačových programů
 • Moderní trendy u terapie poruch plynulosti řeči, teoretická východiska
 • Workshopi
 • Praktické ukázky, kazuistiky

Testy v klinické logopedii

Přednášející: prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. Dana Zemčíková, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková
Termín: 7.6. – 8.6.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 1900,- Kč
Hodinová dotace: 13 učebních hodin
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

 • Test 3F
 • Token test
 • Hodnocení fonematického sluchu předškolních dětíi
 • Heidelberský test vývoje řeči H.S.E.T
 • Test aktivní mimické psychomotoriky dle Kwinta
 • Test laterality
 • Test jemné motoriky dle Ozereckého
 • Zkouška sluchové diferenciace – WM
 • Zkouška sluchov= analýzy a syntézy - SAS
 • MASTcz
 • Test zrakového vnímání dle Felcmanové

NOVINKA v České republice

Myofunkční terapie III. – praktický kurz pro pokročilé

Přednášející: Dr.ssa Pasqualina Andretta, MUDr. et PhDr. Alexandra Semjonová
Termín: 21.6. – 22.6.2019
Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
Cena: 5900,- Kč
Hodinová dotace: 18 učebních hodin
Kapacita: maximálně 20 osob
Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR
Kurz je určen pro účastníky kurzu Myofunkční terapie I. nebo Myofunkční terapie II., jelikož se jedná o navazující problematiku.


  Praktický kurz nerovnováhy oro-faciálního svalstva pro pokročilé, má za cíl prohloubit a rozšířit praktickou přípravu logopeda, který se zabývá myofunkční terapií, i ve spolupráci s ostatními odborníky (ortodontista, foniatr, neurolog, pediatr, fyzioterapeut) s cílem zlepšení kvality života pacienta v různých věkových skupinách. Tento kurz během prvního dne poskytne možnosti řešení různých myofunkčních poruch a řešení klinických problémů ve skupinách. Druhý den bude zaměřený na individuální řešení klinických případů každého účastníka. Každý účastník si přinese na USB vlastní jeden až dva klinické případy v programu PowerPoint, kde ve dvou slidech představí svého pacienta (anamnéza) a připojí fotografickou dokumentaci. Každý klinický případ bude zhodnocen přednášejícím a společně s ostatními účastníky, a tím poskytne možnosti řešení a správné vedení terapie.

Cíl kurzu:

 • seznámíte se s diagnostikou a hodnocením myofunkčních poruch
 • naučíte se aplikovat rehabilitačně - terapeutické strategie
 • naučíte se hodnotit klinické případy
 • máte možnost prezentace a konzultace Vašich klinických případů
  • Neodkladná první pomoc

   Přednášející: Mgr. Vlasta Vařeková
   Termín: 13.9. - 14.9. 2019
   Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
   Cena: 2900,- Kč
   Hodinová dotace: 18 učebních hodin
   Kapacita: maximálně 20 osob
   Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
   Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
   Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

   • Náhlá zástava krevního oběhu, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace, defibrilace
   • Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa: náhlé CMP, diagnostické postupy
   • Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status
   • Astmaticus, inhalační trauma, kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace, diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace
   • Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, závažné dysrytmie a terapeutické přístupy
   • Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, šok
   • Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS
   • Integrovaný záchranný systém a krizová logistika
   • Zvláštnosti urgentních stavů u dětí
   • Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
   • Praktická a teoretická výuka

   Úvod do myofunkční terapie

   Přednášející: Mgr. Radka Florianová
   Termín: 27.9.2019
   Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
   Cena: 1450,- Kč
   Hodinová dotace: 9 učebních hodin
   Kapacita: maximálně 20 osob
   Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
   Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
   Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

   • Anatomie orofaciálního svalstva
   • Principy myofunkční terapie
   • Aplikace myofunkční terapie: od dětských po dospělé pacienty
   • Význam myofunkční terapie
   • Analýza a diagnostika orofaciálního svalstva
   • Hodnocení pacienta s poruchami orofaciálního svalstva
   • Vyšetřovací metody pro myofunkční terapii
   • Postupy pro terapii změněných orálních funkcí
   • Důležitost edukace a reedukace orofaciálního svalstva
   • Praktické ukázky
   • Praktické ukázky, kazuistiky

   Kurz je určen pro logopedy, kteří mají praxi v oboru minimálně 2 roky.

  Neurologické poruchy řeči

  Přednášející: Prof. MUDr. Martin Bareš, MUDr. Jan Vybíhal, Ph.D., Mgr. Martina Loureiro
  Termín: 18.10. – 19.10.2019
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 1900,- Kč
  Hodinová dotace: 13 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 20 osob
  Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
  Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • fyziologie a anatomie CNS
  • vývoj, poruchy vývoje a onemocnění CNS
  • základní diagnostické a diferenciálně diagnostické terapie a postupy
  • fatické poruchy, kognitivní poruchy, poruchy řečové komunikace v důsledku traumat hlavy
  • degenerativní onemocnění CNS, poruchy řeči u dg. Demence, Azheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Sclerosis multiplex, extrapyramidové poruchy, Epilepsie, Schizofrenie
  • přehled vyšetřovacích a terapeutických postupů
  • biologie stárnutí, fyziologie a patofyziologie smyslových orgánů
  • praktické ukázky

  Autismus

  Přednášející: prim. MUDr. Jan Všetička, PhDr. Zuzana Makovská, prim. PhDr. Petr Staníček, Mgr. Martina Mokrá, Mgr. et Mgr. Eva Horáčková
  Termín: 22.2. – 23.2.2019
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 1900,- Kč
  Hodinová dotace: 9 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 20 osob
  Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
  Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • Diagnostika a diferenciální diagnostika Autismu
  • Vyšetřovací metody
  • Příčiny autismu
  • Základní triáda – sociální interakce, komunikace, činnosti a zájmy – jejich specifikace
  • Aspergerův syndrom – nastínění samotné diagnózy a symptomatologie
  • Alternativní a augmentativní komunikace – teoretická východiska
  • Zavádění alternativních způsobů komunikace
  • Metodická ukázka nácviku alternativní a augmentativní komunikace - AAK
  • Rozvíjení větné stavby a nácvik „obrácené“ komunikace
  • Rozlišování obrázků – nácvik diferenciace, postupné rozvíjení slovní zásoby
  • rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
  • sociální interakce

  Problematika ADHD v klinické praxi logopeda

  Přednášející: prim. MUDr. Jan Všetička, Mgr. Marie Aujezdská, Mgr. Martina Mokrá
  Termín: 22.11.2019
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 1450,- Kč
  Hodinová dotace: 9 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 20 osob
  Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
  Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • Úvod do problematiky
  • Etiologie ADHD
  • Pedopsychiatrické vyšetření a medicínské postupy léčby
  • Psychologické vyšetření
  • Časový průběh ADHD – jak jde s věkem
  • Terapeutická práce s dítětem s ADHD
  • Logopedické zvláštnosti u klientů s ADHD
  • Přidružené obtíže vyskytující se u ADHD
  • Alternativní způsoby léčby – EEG Biofeedback
  • Jak komunikovat s rodičem dítěte
  • Individuální přístup u ADHD
  • Formy práce s dětmi s hyperaktivitou
  • Jednotlivé ukázky kazuistik

  Vývojová dysfázie

  Přednášející: Doc. Olga Dlouhá, CSc., Mgr. Barbora Lichorobiec, Mgr. Marie Aujezdská
  Termín: 13.12. – 14.12.2019
  Místo: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno
  Cena: 1900,- Kč
  Hodinová dotace: 13 učebních hodin
  Kapacita: maximálně 20 osob
  Přihlašování: http://www.moje-klinika.cz/prihlaska-kurz
  Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA
  Akreditovaný kurz MZČR, kredity: AKL ČR

  • Vývojová stádia řeči
  • Patologie řečového vývoje
  • Základy příbuzných lékařských a nelékařských vyšetření – neurologie, foniatrie, psychologie, vyšetření dětské kresby
  • Diagnostika a diferenciální diagnostika
  • Metodické postupy vývojové dysfázie
  • Základní diagnostický materiál a využití testů (vyšetření fonematického sluchu dle Škodové, Vyšetření jemné motoriky jazyka dle Kvinta, Zkouška sluchové analýzy a syntézy – SAS
  • Spolupráce s klinickým psychologem, neurologem při reedukaci
  • Vývojové dysfázie, spolupráce s rodinou klienta
  • Metodika logopedické terapie individuální a skupinové
  • Praktické ukázky

  Soukromá klinika LOGO s.r.o. nabízí účastníkům, dvoudenních kurzů, ubytování přímo na klinice, na Vsetínské 20 v Brně.

  Cena ubytování za dvoulůžkový pokoj se snídaní formou švédského stolu:

  • 1200,- při plném obsazení pokoje (dvě osoby)
  • 1000,- při obsazení jednou osobou
  • Všechny pokoje jsou vybaveny:

  • vlastním sociálním zařízením
  • LCD televizí s kabelovým připojením a rádiem
  • Free WiFi
  • klimatizací
  • V případě zájmu je potřeba zarezervovat pokoj předem.

  Odborné stáže pro logopedy

  Soukromá klinika LOGO s.r.o. získala akreditaci k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie. Na našem pracovišti probíhají odborné stáže pro logopedy zaměstnané ve zdravotnictví, kteří se připravují k atestační zkoušce.

  Nabízíme Vám dva druhy stáží:

  1, Stáž ve specializovaném výcviku

  • ambulance klinické logopedie - 40 hodin

  2, Stáž v základním kmeni

  • ambulance klinické logopedie – 40 hodin
  • lůžkový stacionář klinické logopedie – 80 hodin

  Odborný garant: PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Místo konání: Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Andrea Boučková Langerová: tel.: 543 420 661
E-mail: logo@logoped.cz
účtárna tel.: 543 420 663
bankovní spojení: 27-8588550287/0100

Možnost parkování přímo u kliniky.

Podrobné informace o dopravě na místo konání (MHD):

Z Hlavního nádraží v Brně: Ze zastávky Hlavní nádraží pojedete tramvají č. 8 (směr Starý Lískovec) na zastávku Vsetínská. Cesta Vám zabere 5-10 minut. Dále můžete využít tramvajovou linku č. 2 (směr Modřice/Ústřední hřbitov), která jede z Hlavního nádraží, a vystoupíte na zastávce Celní. Cesta touto trasou Vám zabere cca 15 minut.

Ze zastávky Česká: Tramvaje č. 5 (směr Ústřední hřbitov) a č. 6 (směr Bohunice), můžete také využít pokud jedete ze zastávky Moravské náměstí. Vystoupíte na zastávce Celní. Cesta Vám v obou případech zabere cca 15 minut.

Po vystoupení na zmíněných zastávkách Vám cesta na kliniku zabere cca 5 minut pěší chůzí.

Pokud Vám nevyhovuje místo a čas, můžeme pro Vás uspořádat seminář, v termínu a v místě, které Vám vyhovuje.

Připojené soubory

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »