Praha - logopedie

Naše pracoviště v Praze, se zaměřením na poruchy komunikace, poskytující komplexní péči v klinické logopedii a dalších odbornostech, slouží dětským i dospělým klientům. Klademe si za cíl poskytovat odbornou zdravotnickou péči na vysoké úrovni, s velice dobrým technickým vybavením. Naši pracovníci mají zkušenosti s výchovou a rozvojem řeči u dvojjazyčných dětí jsou schopni poskytovat odbornou péči nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku,USA a Itálii. Vaše spokojenost je naším přáním.

 

Logopedické kroužky
Jméno kroužku Den a čas konání
Vesele do školy úterý 16:30 - 17:30
Mluvení hrou - skupinová terapie pro děti s Dg. vývojová dysfázie pondělí 16:00 - 17:00
Hrátky s písmenky středa 16:30 - 17:30

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Logopedická ordinace v Praze

Klinická logopedie

Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti i dospělé.

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu. Výchova řeči a odstraňování vad a poruch se pojí s výchovou myšlení a osobnosti jedince. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, a proto musíme této problematice věnovat náležitou pozornost. Klinická logopedická péče poskytovaná na naší klinice LOGO je určena pro široké spektrum pacientů s rozmanitými poruchami řeči, sluchu a hlasu. Na našem pracovišti jsou zřízeny odborné poradny, které se dále úzce specializují.

Na pracovišti v Praze je zdravotní péče pro klienty zdravotních pojišťoven (ZP) hrazená příslušnou zdravotní pojišťovnou, pokud má klient Poukaz na vyšetření "K". Pro cizince, kteří nemají českou ZP je péče za přímou úhradu. Pokud byste chtěli logopedii nadále navštěvovat jako privátní pacient za přímou úhradu, je to možné. Foniatrická péče není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Poradna určená pro pacienty se specifickou poruchou učení

(Dg. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,dysortografie aj.). V této poradně se kromě dokonalé diagnostiky seznámíte s možností nápravy těchto poruch, co požadovat pro dítě ve škole, jaké možnosti skýtá Metodický pokyn MŠMT pro děti se specifickou porucho učení, co dělat a jaké akce navštěvovat, aby učení bylo pro Vaše dítě zábavou. Možnost návštěvy našeho kroužku "Čtení, psaní jako hraní".

Poradna určená pro pacienty Dg. Balbuties (koktavost)

Léčba této vady nemusí být jen nepříjemnou záležitostí, ale pomocí naší originální léčby se stává příjemnou změnou v životě. Důstojnou léčbou i pro dospělé klienty.

Poradna určená pro pacienty s DMO a s dysartrií

Při návštěvě této poradny se setkáte s propojením foniatrické a logopedické reedukace. V případě nutnosti je možnost využít reedukační pobyt na klinice v Brně, kde se navíc připojí další odbornosti - neurologie, rehabilitace.

Poradna pro pacienty s rozštěpovými vadami

V této poradně je věnována pozornost přímé práci s dítětem. A rodiče jdou informováni o všem potřebném co musí dítěti s touto diagnózou zajistit.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Logopedická ordinace v PrazePoradna pro hyperaktivní děti

V současné době se stále více setkáváme s tím, že si rodiče neví rady se svým "živým" dítětem. Kromě odborné poradenské péče jsou rodiče seznámeni s vhodnými cviky v oblasti rehabilitační, které jsou vhodně doplňovány speciální dietou.

Poradna určená pro pacienty Dg. Vývojová dysfázie

Naší klienti jsou v této poradně seznámeni s šíří této diagnózy, prognózou vývoje a vhodnou reedukací. Propojení logopedické, ehabilitační a psychologické péče při individuální a skupinové terapii dochází u našich klientů během krátké doby k velmi dobrým výsledkům.

Odborné poradenství pro předškoláky

Mnozí rodiče se potřebují ujistit, zda-li je jejich dítě připraveno na školu. Hravou formou dítě projde potřebnými testy s vyhodnocením logopede a psychologa. Velmi oblíbené jsou letní prázdninové pobyty zaměřené na tuto problematiku s názvem "Do školy s úsměvem".

Odborná poradna a Klub určený pro pacienty po CMP

Spojenými silami zdravotnické a sociální péče - (působnost diplomového specialisty v oboru sociální práce, internisty - odborníka v geriatrii, logopeda a fyzioterapeutů.

Komplexní terapie pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Pacienti po cévní mozkové příhodě trpí nejen poruchou pohybového aparátu, ale i poruchou dovedností a řečovými poruchami. Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila pro tyto pacienty komplexní program, který jim pomůže k rychlému návratu do běžného života. Program zahrnuje psychologickou podporu a logopedickou péči. Pacientům můžeme zajistit konzultace se sociálními pracovníky Občanského sdružení LOGO, kteří pomohou s řešením složitých sociálních situací. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, tzn. jakým způsobem svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu s nápravou řeči.

Prodej pomůcek

Možnost zakoupení pomůcek pro poruchy polykání a k myofunkční terapii, výukových CD, cvičných sešitů a logopexes.

Soukromá klinika LOGO s. r. o. - logopedie, rehabilitace a wellness; Logopedická ordinace v Praze

Skupinová terapie

Kolektivní terapie pro děti, které trpí poruchami komunikace. Kolektivní terapie jim hravou a zábavnou formou umožňují překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnost a celou osobnost. Dost často bývají kroužky i tematicky zaměřené (např. Mikuláš, Vánoce, apod.)

Kroužky je třeba platit na celé pololetí dopředu.

Kroužky probíhají vždy v příjemném prostředí Soukromé kliniky LOGO.s.r.o., Karlovo náměstí 15, Praha 2. Cena za pololetí je 2 500,- Kč.

Vesele do školy

Kroužek předškolní výchovy připravující dítě na úspěšné zahájení školní docházky. Kroužek je zaměřen na základní dovednosti, které jsou ve škole rozvíjeny v dovednosti studijní. Činnost kroužku bude směřována do několika oblastí:

 • rozvoj logických pojmů, vytváření myšlenkových map a upevňování paměti
 • řeč a komunikativní schopnosti
 • motorické dovednosti (cvičení hrubé a jemné motoriky)
 • psychomotorika, grafomotorika
 • předcházení specifickým poruchám učení
 • estetická činnost (výtvarná, hudební a literární výchova)
 • rozumová výchova (matematické představy, orientace v prostředí)
 • správný úchop nejen psacího náčiní, ale i jiných školních pomůcek
 • sebeobslužné dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Dovednosti budou procvičovány formou didaktických her a cvičení v menší skupině. Činnost bude doplněna i o individuální práci speciálního pedagoga s dítětem.

Kroužek probíhá pravidelně každé úterý od 16:30 do 17:30 h

Mluvení hrou - skupinová terapie pro děti s Dg. vývojová dysfázie

Kroužek zaměřený na celkový rozvoj schopností a dovedností dítěte.

V rámci kolektivní činnosti kroužek rozvíjí:

 • Jemnou i hrubou motoriku
 • Zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • Prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • Rytmizaci
 • Rozvíjíme kresebné dovednosti, správné grafomotorické návyky
 • Díky kolektivní péči děti rozvíjí i své sociální dovednosti, využívají napodobení jiných dětí a rozvíjí tak i svůj mluvní apetit, slovní zásobu apod.

Kroužek probíhá každé pondělí 16:00 - 17:00 hod.

Kroužek hrátky s písmenky

Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí, které by mělo dítě před nástupem do školy zvládat, to vše hravou a zábavnou formou.

Náplní kroužku je rozvíjení několika oblastí:

 • artikulační cvičení, rozvoj hybnosti a koordinace mluvidel, jemné a hrubé motoriky
 • grafomotorická cvičení, nácvik správného úchopu psacího náčiní
 • náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek
 • fixace správně vyvozených hlásek pomocí říkadel a kolektivních cvičení
 • procvičování sluchového vnímání a sluchové paměti
 • procvičování zrakového vnímání a zrakové paměti
 • předčíselné představy
 • prostorová a směrová orientace
 • pozornost
 • sociální a pracovní dovednosti směřující k samostatnosti dítěte

Kroužek probíhá každou středu 16:30 - 17:30 hod.

 

Radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milan Pešák ve svém projevu řekl:

„Za jeden z nejvážnějších problémů ve zdravotnictví považuji skutečnost, že po mozkové příhodě či poranění mozku chybí následná rehabilitace. Proto vyhlásilo hlavní město Praha v rámci svého grantového systému program pro zlepšení tohoto nedostatku. Klinika LOGO je zdravotnické zařízení s velmi dobrými referencemi, která poskytuje kvalitní péči na území Moravy. Přeji si, aby stejně kvalitní péče byla poskytována i pacientům v Praze.“

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »