Konference ISAD 2011 - Mezinárodní den koktavosti

27.06. 2019

Občanské sdružení LOGO pořádá již tradičně konferenci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, tentokrát na téma Inkluzivní vzdělávání u osob s poruchami komunikace. Konference se bude konat dne 18.10.2011 od 9.00 v prostorách BVV v Kongresovém centru, sál E. Téma inkluze je v současnosti velice skloňované napříč odbornými kruhy, ale i široká veřejnost začíná tento pojem vnímat jako velice zásadní pro vzájemné porozumění všech zúčastněných, žáka, rodiny i pedagogického zařízení.

Plakát stuttering 2011

Konference je akreditovaná, a to pro logopedy a psychology a to asociací klinických logopedů a asociací klinických psychologů (pro obě odbornosti jsou 4 kredity). Součástí tohoto článku je program konference, ve kterém najdete podrobné informace o termínu a místě konání, dále pak seznam vystupujících či organizace, které tuto konferenci zaštiťují. Těšíme se na vás.

Inkluzivní vzdělávání osob s poruchami komunikace

Odborná konference u příležitosti

Mezinárodního dne porozumění koktavosti 2011

O záštitu byli požádáni:

  • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš
  • Mgr. Libor Šťástka, Starosta městské části Brno-Střed

ČR ratifikovala ÚMLUVU O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM a zavázala se ji naplňovat. Tento závazek v oblastni rovného přístupu ke vzdělávání částečně řeší novelizace vyhlášek MŠMT číslo 72 a 73 s platností od 1. 9. 2011.

Téma souvisí velmi úzce s komunikací jako takovou, bez funkční komunikace mezi zainteresovanými stranami NENÍ INKLUZE OSOB S PORUCHOU KOMUNIKACE MYSLITELNÁ. Vine se jako červená nit celým tímto procesem je předpokladem jeho úspěchu. Komunikace mezi rodinou, školou, asistentem, poradenským pracovištěm. Alfou a omegou úspěšné inkluze je nastavení adekvátní komunikace s žákem, který má problémy s porozuměním a vyjadřováním - žáci se smyslovým a kombinovaným handicapem, PAS a dalšími dg.

Konference se chce dotknout problematiky inkluze komplexně z různých úhlů pohledu a dát tak ucelený náhled na aktuální situaci, ale také význam tohoto procesu pro žáky se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny i celou společnost. Závěr konference je věnován srovnání se zahraniční praxí.

Čas konání

18. října 2011 od 9:00 hod. do 16 hod (rozsah 7 hodin Místo konání BVV - Kongresové centrum sál E v rámci Mezinárodního veletrhu MedicalFair Brno a jeho doprovodného programu Rehaprotex ve spolupráci s Ligou vozíčkářů

Cílová skupina

  • kapacita - 80 účastníků)

Pedagogičtí pracovníci, pracovníci ze speciálně pedagogických center, případně poraden, psychologové, kliničtí psychologové, pracovníci speciálních škol, sociální pracovníci a logopedi, studenti, veřejnost.

Přednášející

  • návrhy zastoupení a témat v jednání

PaedDr.Zuzana Kaprová + ředitelka odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy Mgr. Renata Ježková

Člen Sboru reprezentantů ministerstev školství - prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT. Obor působnosti je výchova a vzdělávání dětí s vadami řeči, s poruchami učení a chování, s tělesným postižením ve středních školách, školská logopedická problematika, školy a školská zařízení pro děti s výše uvedeným postižením ve zřizovatelské kompetenci MŠMT.
Téma: Zhodnocení současného stavu a budoucí vývoj v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s vadami řeči, s poruchami učení a chování, s tělesným postižením ve středních školách, školská logopedická problematika, školy a školská zařízení pro děti s výše uvedeným postižením.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia. Vedoucí katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Téma: Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prezentace výsledků za 5. rok činnosti se zaměřením na realizaci inkluzivního vzdělávání v Brně a Jihomoravském kraji

Mgr. Pavla Baxová

Vystudovala FF UK pedagogický obor a rozšiřující studium speciální pedagogiky na PedF UK. Pracuje v sociálních službách od roku 1992. Do roku 2000 byla vedoucí Speciálně pedagogického centra Vertikála. Od roku 2000 je ředitelkou občanského sdružení RYTMUS. Je lektorkou a inspektorkou v oblasti standardů kvality sociálních služeb.
Téma: Od integrace k inkluzi - vývoj integrace a inkluze v ČR z hlediska osob s handicapem a jejich rodin

JUDr. Dagmar Zápotočná

Předsedkyně občanského sdružení ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ. LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s.
Téma: Příklad dobré praxe - integrace chlapce s Atypickým autismem a MP v běžné škole základní a navazující integrace na Střední škole obchodu a služeb

Praktická ukázka výstupů terapie

PhDr. Petr Staníček a Bc. Manuel Elvir

Primář logopedického oddělení na Soukromé klinice LOGO, s.r.o.
Téma: Využití prvků dramaterapie při skupinové terapii koktavosti. Vlastní příběh a reflexe průběhu vzdělávání balbutika.

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.

Přednosta Soukromé kliniky LOGO s.r.o. se specializací soudního znalce v oboru klinická logopedie. Je lektorkou na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a aktivně přednáší na logopedických a foniatrických sjezdech. Publikuje odborné články a je autorkou knihy „Logopedie v ošetřovatelské praxi". Významnou měrou se podílí na výzkumu a předávání zalostí v oblasti práce s klienty s diagnózou balbuties.
Téma: Komplexní přístup ke klientům se zdravotním znevýhodněním. Problematika zařazení balbutiků - důsledky vyčleňování z kolektivu.

Camille Latimier

Zkušenosti ze zahraničí může přiblížit koordinátorka Alternativní zprávy o naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, ředitelka sekretariátu SPMP, autorka studie o naplňování práv dítěte pro OSN v ČR a nyní také v EU. V současnosti je ředitelkou sekretariátu Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.

Diskuse, kulatý stůl.

Akreditace

  • AKL
  • AKP

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »