Odborné kapacity

 
 

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Pozice: ředitelka, přednosta Soukromé kliniky LOGO s.r.o.
Vzdělání, atestace:
 • studium Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika
 • postgraduální studium v Itálii
 • četné stáže na zahraničních školách a klinikách např. v Dánsku, Německu, Rusku, Itálii
 • doktorandské studium na Karlově univerzitě
 • Muzikoterapie (PdF UP Olomouc)
 • Kurz Hlasové rehabilitace
Specializace: soudní znalec v oboru klinická logopedie
Účast na mezinárodních kongresech:
 • Každoroční účast na mezinárodní konferenci k příležitosti Mezinárodního dne koktavosti
 • Complex diagnostics and treatment of stuttering. Berlín, Německo, 1997
 • Complex therapy in patiens with balbuties. Amsterdam, Nizozemsko, 1998
 • Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 15. Wissenschaftliche Jahrestagung, Göttingen, 11. - 13. 9. 1998
 • 6th World Congress for People Who Stutter and 3rd International Stuttering Association (ISA) Conference. Ghent, Belgie, 23. - 26. 7. 2001
 • 25th Word congress of the international association of logopedics and phoniatrics, Montreal, Kanada, 5. - 9. 8. 2001
 • Australian Speak Easy Association (ASEA), téma It's Time to Communicate, březen 2002
 • International society for augmentative and alternative communication (ISAAC), Odense, Dánsko, 10. - 15. 8. 2002
 • VIII. Medzinárodná konferencia slovenskej asociále logopédov, 17. - 19. 10. 2002, Štrbské Pleso, Slovensko
 • 1st Art therapy Word congress, Budapest, Maďarsko, 30. 3. - 2. 4. 2003
 • International Fluency Association 4th World Congress on Fluency Disorders, 11. - 15. 8. 2003, Montreal, Kanada, IFA
 • AUSTRÁLIE, 15.2.- 20.2.2004. 7th triennial 2004 world congress for people who stutter. Org. International Stuttering Association (ISA).
 • Účast na Afáziologickém sympóziu v Bratislavě, 26.-27.3. 2004, Slovenská asociácia logopedov
 • Seminář - Facilitovaná komunikace, 29. - 30. 4. 2005, Mnichov, Německo
 • Intense Summar camp in Hessen (Intenzivní terapie pro děti s PPŘ), Budingen in Hessen Německo, 24.-27.7.2005
 • 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Svend Prytz, MD, Kodaň, Dánsko, 5. - 9. 8. 2007
 • Mezinárodní foniatrickém kongresu (Foniatrické dny), Jablonné, 25.-27.9.2008 AKL, SAKL
 • Inquadramento multidisciplinare e terapia dello squilibrio muscolare orofacciale, Catania, Itálie, 21. - 22.11. 2008
 • Valutazione e terapia dello squilibrio orofacciale in etá evolutiva ed adulta, ISASAN, Rovello Porro, Itálie, 27. 2. 2009
 • Stimmdiagnostik, 4. Schloss-Kurs, Prof. Dr. Seidner, Lübbenau, 24. - 26. 4. 2009
 • La terapia miofunzionale: la pratica operativa, Bologna, Itálie, 8. 5. 2009
 • Kurz Pomůcky při myofunkční terapii, Dr.Pasqualina Andretta, Padova, Itálie 4.6.- 6.6.2009
 • Seminář NORDISK 09, dramaterapie v rámci terapie koktavosti, Island 10.9.09 - 16.10.09
 • La terapia miofunzionale- le nuove prospettive per 1'intervento logopedico e medico-pediatrico, Rovello Porro, Itálie, 8. - 10. 6. 2010
 • Oral health platform, Miláno, Itálie, 3. - 4. 12. 2010
 • Aspetti nutrizionali nel processo di terapia logopedica, Řím, Itálie, 21. - 22. 1. 2011
 • Programmazione Neuro - Linguistica, Dott. Pantani, Dott.ssa Guadagni (Itálie), Miláno, Itálie, 25. - 26. 3. 2011
 • ASHA Convention 2011, ASHA, San Diego, USA, 16. - 19. 11. 2011
Odborná literatura:
 • autorka odborných článků v tisku a časopisech v ČR a zahraničí
 • vedení odborně populárních diskusí v rozhlase a televizi
 • Kniha: Logopedie v ošetřovatelské praxi (nakladatelství GRADA)
 • Autorka brožury pro VZP: Vady řeči u dětí
 • kapitola v knize prof. Shapira: Stuttering Intervention, 2nd Edition
 • spoluautor skript pro studenty PdF MU
 • autor článků ve čtvrtletníku Papoušek OS LOGO
Další:
 • členka americké asociace ASHA (American Speech-Language Asociation)
 • vítězka hlavní ceny v soutěži Ocenění českých podnikatelek - Výjimečná podnikatelka
 • výuka studentů na Lékařské a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
 • vedoucí závěrečných a diplomových prací
 • lektor v ČR i zahraničí (Německo, Dánsko, Rusko, Itálie)
 • přednášková činnost na logopedických a foniatrických sjezdech
 
 

Prim. MUDr. Kateřina Moráňová

Pozice: Vedoucí lékař a RHB lékař, neurologie
Vzdělání, atestace:
 • Lékařská fakulta UJEP obor všeobecné lékařství promoce 1988
Specializace:
 • neurologie I. stupně 1991
 • Akupunktura osvedčení I. St . 1991
 • Osvědčení o způsobilosti vyhodnocovat EEG záznamy 1992
 • Homeopatie institut Boiron 1992
 • Základy homeopatie / v rámci IPVZ/ 1993
 • Oprávnění I . stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletární medicíny 1993
 • Oprávnění- kredit I. stupně odborné způsobilosti k prováděná akupunktury v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací 1996
 • Udělění funkční odbornosti v elektroencefalografii a splnění podmínek pro samostatnou práci v této metodice 1997
 • Osvědčení o způsobilosti k vykonávání lékařské činnosti v oboru algesiologie 2001
 • FBLR/fyziatrie balneologie a léčebná rehabilitace 2004
 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru neurologie 2004
 • Paliativní medicína a léčba bolesti 2006
 • Dornova metoda 2007 I. a II. Díl
 • SU - JOK 2009
Účast na mezinárodních kongresech:
 • Mezinárodní den koktavosti 2009
 • Neurologický epileptologický sjezd v Průhonicích 2.-3.10.2009
Odborná literatura:  
Další:
 • Svalové dno pánevní metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace SI a L pateře metodou Ludmily Mojžíšové
 • Opakovací kurz manuální medicíny
 • Kurz Laserové terapie NCO NZO Vinařská
 • Kurz kineziotejpu
 • Spiralní dynamika dle Smíška
 
 

MUDr. Pavla Florianová

Pozice: Foniatrie

Vzdělání, atestace:

 

 • Lékařská fakulta university JEP v Brně všeobecné lékařství promoce r.1978
 • Atestace z otorinolaryngologie I st. r. 1982
 • Licence ČLK z oboru ORL a foniatrie 1995
 • Nástavbová atestace z foniatrie r. 2001(druhá atestace)
 • Atestace z audiologie a pedaudiologie r. 2004
Specializace:
 • Specializovaná způsobilost pro samostatnou práci v oboru ORL, foniatrie ,audiologie a pedaudiologie udělená MZ r. 2004
Účast na mezinárodních kongresech:  
Odborná literatura:  
Další:  
 
 

MUDr. Eva Krahulcová, CSc.

Pozice: Interní lékařství
Vzdělání, atestace:
 • fakulta všeobecného lékařství Lékařská fakulta MU Brno 1979
 • atestace z klinické hematologie a trasnfuzní služby 1980
 • atestace z vnitřního lékařství 1983
 • obhajoba disertační práce a získání titulu CSc z oboru vnitřní lékařství 1995
 • odborná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
Specializace: vnitřní lékařství
Účast na mezinárodních kongresech:
 • onkologická škola Lago de Orta Itálie 1992
 • M:D: Anderson Cancer Center, Houston 1994
Odborná literatura:  
Další:
 • zahraniční pobyt: Fakultní nemocnice Cardiff , Velká Británie 1992
 • odborný asistent II. interní hematoonkologická klinika 1994-1996
 
 
 
 

Prim. MUDr. Jan Všetička, MUDr. Jan Vybíhal

Pozice: Psychiatrie

Vzdělání, atestace:

 

 
Specializace:  
Účast na mezinárodních kongresech:  
Odborná literatura:  
Další:  
 
 

Prim. PhDr. Petr Staníček

Pozice: Vedoucí logoped, logopedie
Vzdělání, atestace:
 • 1997 - 2002 Studium na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor speciální pedagogika- logopedie, surdopedie, SPU, výtvarná výchova.
 • 2002 - 2005 Postgraduální doktorandské studium na Ped.fakultě MU v Brně, na katedře Speciální pedagogiky.
 • 2004-2005 Studium Arteterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci programu Celoživotního vzdělávání.
 • 28.11.2006 Absolvování státní atestační zkoušky v oboru Klinická logopedie.
Specializace:
Účast na mezinárodních kongresech:
 • Seminář o koktavosti (Stuttering and Disability Awareness), Strasbourg, FRANCIE, 17.10.-19.10.2003, Asociace ELSA
 • Účast na celosvětovém kongresu o koktavosti Perth - AUSTRÁLIE, 15.2.- 20.2.2004. 7th triennial 2004 world congress for people who stutter. International Stuttering Association (ISA)
 • Účast na Intense Summar camp in Hessen (Intenzivní terapie pro děti s PPŘ), Budingen in Hessen Německo, 24.-27.7.2005, Susanne Rosenberger.
 • III. Dramaterapeutická mezinárodní konference osob se specifickými potřebami. 20. a 21.3.2007 na PdF UP v Olomouci.
 • Mezinárodní foniatrický kongres (Foniatrické dny), pravidelně od roku 2004AKL, SAKL.
 • Mezinárodní den porozumění koktavosti, Brno, LOGO s.r.o.pravidelně od roku 2005.
 • Seminář NORDISK 09, dramaterapie v rámci terapie koktavosti, Island 10.9.09 - 16.10.09
Odborná literatura: Pravidelná publikační činnost ve čtvrtletníku- odborný časopis zaměřený na problematiku narušené komunikační schopnosti Papoušek, OS LOGO.
Další:
 • Pedagogická fakulta MU v Brně - organizování výukové spolupráce, praxe studentů
 • Dům léčby a bolesti s hospicem Rajhrad. Přednášková činnost v rámci doškolování zdravotnického personálu
 • Vojenská nemocnice v Brně. Konsiliární vyšetření na neurologickém oddělení a JIP.
 • Nemocnice milosrdných bratří v Brně. Konsiliární vyšetření na LDN.
 • Úrazová nemocnice v Brně. Konsiliární vyšetření na JIP
 • Logopedická konference, Liberec 2003, AKL
 • Kurz Afázie, Olomouc, 21.2. - 22.2.2003, AKL
 
 

Mgr. Radka Florianová

Pozice: klinický logoped
Vzdělání, atestace:
 • 2000 - 2005 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika (specializace logopedie, surdopedie, SPU)
 • 2000 - 2004 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor učitelství 1.stupně ZŠ
 • 2000 státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • 2008 Absolvování státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie
Specializace:
 • klinická logopedie
 • myofunkční terapie
 • dysfagie - poruchy polykání, poruchy přijímání tekutin a stravy
 • vývojové poruchy řeči
Účast na mezinárodních kongresech:
 • Myofunkční terapie, spolupráce ortodonta a logopeda, Dr.Pasqualina Andretta, Padova, Itálie 4.6.- 6.6.2009
 • První dysfagiologické sympózium pořádané SKIZP a Sekcí klinické logopedie při Slovenské společnosti pro chirurgii hlavy (2010) a krku na téma: Anatomie a fyziologie a patofyziologie polykání; Strukturální dysfagie, Ústní pozice, kraniofaciální vývoj a myofunkční korekce; Dětská dysfagie; FEES.
 • Mezinárodní den porozumění koktavosti, Brno, LOGO s.r.o.pravidelně od roku 2006
 • Dysfa
Odborná literatura:
 • publikační činnost odborných článků v tisku
 • odborné rozhovory, diskuze a výstupy v televizi a rozhlase
 • Pravidelná publikační činnost ve čtvrtletníku- odborný časopis zaměřený na problematiku narušené komunikační schopnosti Papoušek, OS LOGO
Další:
 • Členkou IAOM (Mezinárodní asociace myofunkční terapie)
 • Konsiliární vyšetření u pacientů s dysfagií
 • Terapie dětských klientů s dysfagií
 • Výuka studentů VŠ
 • přednášková činnost na kongresech pořádaných Českou asociací sester
 
 

Mgr. Marie Aujezdská

Pozice: Vedoucí psycholog, psychologie
Vzdělání, atestace:
 • FF UJEP - jednooborová psychologie 1974
 • základní psychoterapeutický výcvik
Specializace:
 • klinická psychologie
 • poradenská psychologie
Účast na mezinárodních kongresech:
 • 7. česko - slovenský foniatrický kongres
Odborná literatura:
 • články pro rodiče, informování o problematice v rozhlase
Další:
 • 2 roky praxe ve Fakultní dětské nemocnici na oddělení psychiatrie
 • 25 let praxe ve Fakultní dětské nemocnici na oddělení ORL - foniatrie, zde spolupráce s jednotkou intenzivní péče. Spolupracovník Sdružení pro mentálně postižené
 • péče o pacienty s poruchou v oblasti řeči, pac. po CMP, o neurologické, psychiatrické, interní rehabilitační
 • spolupráce se sdružením pro autisty APLA
 • přednášky pro studenty a pracovníky pomáhajících profesí

 

Externí spolupracovníci

Kromě vlastních odborníků spolupracujeme s řadou kvalitních externích specialistů.

Anita S. Blom - Švédsko

Anita S. Blom je člověkem, který trpí koktavostí, narodila se a vyrostla v Holandsku, ale od roku 1988 žije ve Švédsku. Nyní věnuje svůj život tomu, aby koktavosti dala tvář, a to na místní, národní i meziná-rodní úrovni. Je mluvčí lokální pobočky, je kontaktní osobou ve švédské národní organizace zabývající se koktavostí (SSR - Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund), místopředsed-kyní ELSY (European League of Stuttering Associations) a členkou poradního výboru ISY (International Stuttering Association).
Uskutečňovala projekty týkající se koktavosti na místní, národní a mezinárodní úrovni, organizovala tábory pro děti a mládež, a pořádala semináře o koktavosti národního i mezi-národního dosahu.
Anita přednášela po celém světě, před velmi rozličným publikem - od předškolních dětí po členy Evropského parlamentu.
Je také zástupkyní místní rady pro handicapované občany a byla v poradním výboru pro handicapované při národní vládě.
Jejím snem je vynést problém koktavosti na světlo světa, aby lidé, kteří koktavostí trpí, věděli, že nejsou sami, a dát jim možnost za sebe promluvit. Chce také dosáhnout toho, aby se pro-blém koktavosti dostal na pořad politických programů na všech úrovních.

David A. Shapiro, Ph.D.

 • odborník na řeč a jazyk
 • profesor komunikačních věd a poruch na Western Carolina University v Cullowhee, North Carolina, USA
 • více než čtyři desetiletí poskytuje klinickou službu pro lidi, kteří koktají a pro jejich rodiny
 • pravidelný referent na národních a mezinárodních konferencích a poskytuje semináře
 • svými semináři přispívá v Severní Americe, Evropě, Austrálii a Africe
 • jeden z nejznámějších světových expertů na koktavost
 • autorem Stutering Intervention (intervence koktání): A Collaborative Journey to Fluency Freedom (společná cesta ke svobodě plynulosti)
 • pracoval na výzkumech multinárodních přístupů intervence koktavosti a má také mnoho publikací v mezinárodních časopisech. Je aktivně zapojený do International Fluency Association (IFA) (mezinárodní asociace pro plynulos řeči) a do International Stuttering Association (ISA) (mezinárodní asociace pro koktavost)
 • uznávaným specialistou v oblasti problematiky poruch plynulosti řeči a obdržel ocenění pro výjimečného klinického pracovníka od organizace IFA a ocenění od North Carolina Board of Governor´s pro vynikající kvalitu učení
 • Dr. Shapiro je osoba, která koktá, má dvě dospívající děti a žije se svou manželkou Kay v Great Smoky Mountains of North Carolina
 • Občanské Sdružení LOGO a Soukromá klinika LOGO jsou velmi hrdé na to, že již po několikáté přijal jejich pozvání jako hlavní mluvčí na konferenci

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »