Kurz s mezinárodní účastí - využití alternativní komunikace ve speciální pedagogice a logopedii

27.06. 2019

8. - 9. 12. 2011 proběhne na Soukromé klinice LOGO s.r.o. vzdělávací program "Využití alternativní komunikace ve speciální pedagogice a logopedii". Akce bude probíhat ve dvou dnech, kdy první den bude věnovaný semináři a druhý den workshopu. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pracovníky pedagogických institucí s možnostmi využívání metod alternativní komunikace u dětí a žáků se specifickými problémy ( tělesné postižení, poruchy autistického spektra, DMO apod. ). Ukázat jim možnosti inkluze těchto žáků do běžných tříd ZŠ, navázání spolupráce s pedagogy a s rodinou.

Lektoři

Nadia Browning, M.Sc.

Dr. Nadia Browning, M.Sc. získala magisterský titul v oblasti speciální pedagogiky a pracovní terapie v Rio de Janeiru v Brazílii, a následně doktorát v této oblasti na Univerzitě Western Ontario v Kanadě. V Brazílii také absolvovala obor Léčba psychomotorického vývoje v rámci pediatrie. V současné době vyučuje metody alternativní komunikace na Katolické univerzitě aplikovaných věd ve Freiburgu v Německu. Přednáší v Německu a Brazíli, kde střídavě žije, a i v dalších zemích. Pravidelně se účastní mezinárodních kongresů o alternativní komunikaci po celém světě.

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D.

Přednosta Soukromé kliniky LOGO s.r.o. se specializací soudního znalce v oboru klinická logopedie. Je lektorkou na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a aktivně přednáší na logopedických a foniatrických sjezdech. Publikuje odborné články a je autorkou knihy „Logopedie v ošetřovatelské praxi". Významnou měrou se podílí na výzkumu a předávání znalostí v oblasti práce s klienty s poruchami komunikace a hybnosti. Dlouhodobě se věnuje problematice
alternativní a augmentativní komunikace.

Témata kurzu

 • Možnosti využívání metod alternativní komunikace u dětí se specifickými potřebami
 • Strategie a pomocné technologie používané při integraci a inkluzi dětí se zdravotním postižením, které používají metody alternativní komunikace
 • Nápady pro výuku s využitím grafických symbolů pro děti se speciálními potřebami.
 • Umístění, přístup, technické pomůcky, aktivity a strategie v používání komunikačních systémů a / nebo psaní pro děti s tělesným postižením.
 • Některé strategie a zdroje, které podporují časné psaní u dětí s tělesným postižením
 • Praktický nácvik využívání metod alternativní komunikace

Hodinová dotace

 • 8. 12. Přednáška: 6 hodin
 • 9. 12. Workshop: 6 hodin

Účastníci

 • maximálně 25 osob

Určeno pro učitele, vedoucí pracovníky, pracovníky pedagogických institucí, pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických center, speciální a sociální pedagogové.

Místo konání

 • Soukromá klinika LOGO, s.r.o., Multifunkční centrum, Vsetínská 20, 639 00 Brno

Odborný seminář i workshop budou probíhat v Multifunkčním centru na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Jedná se o moderní přednáškovou místnost, vybavenou projekční technikou ( dataprojektor, projekční plátno, notebook ) a klimatizací. Přednášková místnost se nachází v atriu Soukromé kliniky LOGO s.r.o. v klidném a velmi příjemném prostředí.

Účastnický poplatek

 • 4750,- Kč

Účastnický poplatek obsahuje lektora, oběd, učební materiály, tlumočení.

Přihlašování

Vyplněnou přihlášku poslat na:

 • kontaktování přes e-mail marketing@logoped.cz
 • telefon 543 420 666

Odborný garant

 • PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., přednostka Soukromé kliniky LOGO s.r.o., klinický logoped

Přidělené kredity

 • Asociace klinických logopedů: 8 kreditů (za dva dny)

Přidělení kreditů od ČAS a MŠMT v jednání.

 

Alternativní a augmentativní komunikace

Mnoho dětí postižených poruchami autistického spektra, Downovým syndromem, těžšími poruchami mentální retardace a jinými kombinovanými vývojovými vadami má problémy naučit se a používat mluvenou řeč. Tento problém je velmi závažný zvláště u dětí s autistickými rysy - tyto děti mají díky svému chápání světa velké potíže rozumět a užívat mluvenou řeč funkčním způsobem. A děti, které se nakonec naučí verbálně komunikovat, nedokáží vždy smysluplně odpovědět na otázky nebo sdělit své potřeby. Jedná se většinou o opakování slyšeného bez pochopení správného významu sdělení - o tzv. Echolálii.
Často se také nedokáží orientovat v řeči ostatních. Nerozumí tomu, co jim říkáme, co si sdělujeme navzájem nebo tomu rozumí, jen velmi omezeně, činí jim problémy orientovat se v tak velkém množství slov, které se na ně valí, byť třeba jednotlivě jejich význam chápou. Další komplikace jim může činit obtížné zpracování sluchových podnětů, problémy s generalizací předmětů, potíže s pamětí, pozorností a další...

My všichni - rodiče, logopedi a učitelé - se snažíme naučit tyto naše děti mluvit. Ovšem klasické metody nácviku jednotlivých hlásek jsou buď neúčinné nebo trvá velmi dlouho, než je dítě schopno řeč smyslupně používat. A tak po dlouhou dobu zůstává dítě bez funkční komunikace. To je často příčinou nežádoucích projevů chování dítěte. Dítě, které nemůže srozumitelně vyjádřit své potřeby, svá přání, je nespokojené, nervózní a někdy až agresivní.

Ve snaze pomoci těmto dětem se zavádějí alternativní a augmentativní formy komunikace. Jde o systémy, které nahrazují nebo doplňují mluvenou řeč.

 • Augumentativní - z latiny augmentare - rozšiřovat - podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečnou komunikaci
 • Alternativní komunikace - náhrada mluvené řeči.

Takovými systémy jsou například znaková řeč, Makaton, znaky do mluvené řeči, ukazování na piktogramy, používání elektronických kalkulátorů a další. Ovšem někdy tyto náhradní formy komunikace ztroskotávají na určitých předpokládaných dovednostech. Například autistické děti nemají vždy schopnost napodobovat pohyby, což je podmínkou pro zvládnutí znakové řeči. Obvykle jim ve vývoji chybí i samotné ukazování, které je nezbytné při označování vizuálních symbolů. Dále mohou mít potíže se získáváním pozornosti osoby, které chtějí něco sdělit - problémy s navazováním sociálních kontaktů. Takže i když systém pochopí a používají ho ke komunikaci, některé děti sdělí své přání, jen tehdy, když jim přímo položíme otázku „Co chceš?" - Sami však komunikovat nezačnou.

Proto bych Vás nyní ráda seznámila s komunikačním systémem PECS „The Pictures Exchange Communication System" - jehož cílem je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Na první pohled by se mohlo zdát, že se příliš neliší od jiných známých komunikačních systémů, které pracují s vizuálními symboly. Rozdíl je však v několika zásadních aspektech. Děti na obrázky neukazují, ale partnerovi je přinášejí. A tím, že už v prvních lekcích nácviku obrázek vyměňují za oblíbený pamlsek, věc nebo předmět - tato zmíněná výměna jim umožňuje hned na začátku pochopit smysl systému jako komunikaci.

Závěrem malé shrnutí všech výhod PECSu:

 • Je velmi rychle osvojitelný, většina dětí zvládá výměnu už v prvních dnech tréninku - a to je motivací pro samotné rodiče, pro nás terapeuty.
 • Vysoce motivuje děti učit se právě tomuto systému, děti dostávají přesně to, co sami chtějí.
 • Děti jsou samy iniciátory komunikace - přestávají být závislé na dospělých.
 • Redukuje se tak nevhodné chování, záchvaty zlosti, přestane se s ukazováním a s jinými gesty, kterým rozumíte jen vy sami a začne se užívat jazyk - byť obrázkový, který je přístupný všem - světově uznávaný jazyk.
 • Je dobře využitelný ve škole, doma, ale především i na veřejnosti.

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »