Rezidenční místa v oboru klinická psychologie

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno

v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb.

Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa

v oboru klinická psychologie – počet rezidenčních míst: 1

Přihlášky lze podat ve lhůtě do  29.5.2020 na sekretariátě kliniky nebo na adrese společnosti.

Obálku označte „Výběrové řízení – rezidenční místo v oboru klinické psychologie“.

Termín výběrového řízení s osobním pohovorem :  pondělí 8.6.2020 v 10.00 hod v multifunkční  místnosti Soukromé kliniky LOGO s.r.o. v Brně na Vsetínské 20.

Seznam povinných dokladů dle § 4 odst.2 vyhlášky č.186/2009 Sb. o rezidenčních místech:

 • Přihláška do výběrového řízení (příloha č.1)
 • Osobní dotazník (příloha č.2)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců
 • Výpis z Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců
 • Kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • Neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • Neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • Přehled odborné praxe

Lékařský posudek nemusí přikládat zaměstnanec Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

Kritéria hodnocení:

 • Formální náležitosti
 • Odborné znalosti, dovednosti
 • Osobní předpoklady uchazeče
 • Zájem o obor
 • Komunikační dovednost

Způsob hodnocení uchazečů:

Komise pro výběrové řízení posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Vyvěšeno dne 6.5.2020

PaedDr.Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

                    jednatelka

https://www.moje-klinika.cz/klinicky-psycholog

Žádáme případné zájemce o vyplnění a zaslání následujících formulářů.

Příloha 1 

Příloha 2

Beru na vědomí, že společnost Soukromá klinika LOGO s.r.o. se sídlem Vsetínská 20, 639 00, Brno bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) poskytnuté této společnosti, coby správci osobních údajů, prostřednictvím dotazníku pro účely náborového procesu a přijímacího řízení na pracovní pozici ve společnosti  a to po dobu výběrového řízení. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné k mé účasti v náborovém procesu a přijímacím řízení, přičemž neposkytnutí i jen některých z těchto údajů může mít za následek nemožnost se jej účastnit.