Pracoviště Praha

Adresa

Karlovo náměstí 15
120 00, Praha
Navigovat

Víkendová horká linka (8.00-20.00): +420 777 675 233

Ordinační hodiny

Po - čt

8:00 - 18:00 

Pátek: 8:00 - 16:00

Zaměření pracoviště

Pražská pobočka Soukromé kliniky LOGO se nachází v samém centru Prahy. Specializujeme se na klinickou logopedii, klinickou psychologii a dětskou neurologii. Kromě obvyklých vyšetření a terapií se zaměřujeme na další edukativní programy (Elkonin a Maxík). Máme několik skupinových terapií/kroužků pro předškolní a školní děti zaměřených na logopedii, předcházení specifickým poruchám učení a zlepšování školních dovedností.

Nově jsme zavedli diagnostiku poruch autistického spektra ADOS a EEG biofeedback. Pro své klienty pořádáme řadů dalších akcí, např. tematická sobotní dopoledne a několik prázdninových pobytů. Pro příští školní rok připravujeme i semináře pro rodiče.

Klinická logopedie

Dysfagie – Poruchy polykání

Poruchy polykání postihují děti i dospělé. U dětí se jedná většinou u potíže plynoucí z vrozeného neurologického onemocnění (např. DMO či syndromové vady), u dospělých se jedná o četný následek cévních mozkových příhod či jiných neurologických onemocnění. Pacienti s poruchami polykání mají potíže ovládat sousto v ústech a následně polknout sliny či stravu tuhé, polotuhé či tekuté konzistence.

Vývojová a získaná dysartrie

Dysartrie je porucha motorické realizace řeči. Jako vývojová dysartrie se označují potíže plynoucí z vrozených motorických postižení u dětí (nejčastěji DMO) či postižení získaných v raném dětství. Získaná dysartrie se objevuje nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či degenerativních onemocnění.

Afázie

Afázie je získaná porucha řečové schopnosti člověka, nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či mozkových nádorů. Pacienti s afázií mají potíže s výbavností slov, někdy dokonce nejsou schopni verbálního vyjádření vůbec.

Porucha komunikace při demenci

U pacientů s demencí se potíže s komunikací mohou objevovat již v úplném počátku onemocnění a často se tak jedná o první z důvodů, které vedou pacienta k lékaři. Problémy se mohou manifestovat pozvolně narůstajícími potížemi v porozumění mluvenému nebo čtenému slovu, poruchami výbavnosti některých slov, zjednodušením vyjádření formou chudých a obsahově prázdných vět či potíže ve psaní či čtení.

Dyslalie

Dyslalie označuje poruchu výslovnosti jedné nebo více hlásek. Nejčastěji se jedná o potíže plynoucí z nedostatečně rozvinutého sluchového rozlišování jednotlivých hlásek (např. nahrazování hlásky K za hlásku T) či o problémy plynoucí z nesprávné motorické realizace dané hlásky (např. „mezizubní“ tvoření sykavek či velární tvoření hlásky R, tzv. „ráčkování“).

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči je porucha, která ovlivňuje všechny roviny řeči - slovní zásobu, gramatiku, výslovnost i porozumění. Vývojová dysfázie je však charakterizována nejenom potížemi v řeči, ale také výrazně nerovnoměrným vývojem celé osobnosti. Jedná se o těžší poruchu řeči vyžadující intenzivní a pravidelnou péči nejen v ambulanci klinického logopeda, ale také v domácím prostředí.

Opožděný vývoj řeči

Obecně se udává, že pokud děti ve třech letech výrazně zaostávají v řečovém vývoji (např. mluví málo nebo dokonce se verbálně vůbec nevyjadřují, mluví pro okolí nesrozumitelně či nemají zájem o komunikaci), může se jednat o opožděný vývoj řeči.

Balbuties – koktavost

Neplynulosti řečového projevu se mohou objevit v kterémkoliv věku. Většinou formou opakování jednotlivých hlásek, slabik, slov (např. „ma-ma-maminko“), jejich prodlužováním (např. „máminko) či nepřirozeně dlouhými tichými pauzami v projevu.

Tumultus sermonis – Breptavost

Tumultus sermonis označuje potíže projevující se nepřiměřeně zrychleným tempem řeči. Současně může docházet k vynechávání některých hlásek či jejich opakování až „zadrhávání“.

Myofunkční porucha

Myofunkční poruchy označují potíže spočívající v nerovnováze orofaciálního (obličejového) svalstva. Jedná se o nesprávné pohybové vzorce, které vznikají vlivem nesprávných návyků. Mezi příčiny mohou patřit časté záněty horních cest dýchacích, alergie, adenoidní vegetace, zkrácená podjazyková uzdička či přetrvávající zlozvyky.

Klinická psychologie

Na oddělení klinické psychologie provádíme psychologickou diagnostiku i terapii za úhradu ze zdravotního pojištění. 

Psychologické vyšetření dětí 

provádíme tyto testy:

  • intelektové předpoklady
  • paměťové schopnosti
  • pomoc při překonávání školních obtíží
  • ADOS-hodnocení poruch autistického spektra apod.

Terapeutická pomoc

Terapeutickou pomoc posykutujeme lidem se zdravotními problémy  a lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.    

Diagnostika poruch autistického spektra

Máme k dispozici i komplexní diagnostickou  metodu ADOS, která umožňuje určit, zda jsou u dítěte přítomny poruchy autistického spektra nebo přímo autismus (dětský autismus ) a jaký je stupeň symptomů (od nízkého až po vysoký).

Dětská neurologie

Od 1. 5. 2022 u nás pracuje nový dětský neurolog – prim. MUDr. Jan Hadač, PhD. V rámci komplexního neurologického vyšetření je možné u nás provést i EEG. Informujte se o možnostech vyšetření a objednání na naší recepci či telefonicky.

Psychiatrie

V současné době Vám zařídíme vyšetření psychiatrem nebo dětským psychiatrem ve smluvním zařízení.          

Foniatrie

V současné době Vám zařídíme vyšetření foniatrem či ORL lékařem ve smluvním zařízení.      

Logopedické kroužky

Logopedické kroužky/skupinové terapie jsou u našich klientů velmi oblíbené:

  • pomáhají dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže
  • rozvíjejí schopnosti a osobnost dítěte
  • učí děti týmové spolupráci
  • připravují děti na úspěšné zahájení školní docházky
  • jsou vhodné pro děti v předškolním a mladším školním věku

Čtení psaní jako hraní

Kroužek vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Kroužek je vhodný pro děti předškolního věku, usnadní jim přechod z mateřské školy do základní školy.

Příměstské pobyty

Každoročně pro naše klienty pořádáme několik příměstských táborů. Tyto tábory jsou součástí logopedické péče, jejich cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte. Učíme je týmové spolupráci, podporujeme a rozvíjíme jejich kreativitu. Tento rok proběhly tyto pobyty.

Prosíme, informujte se o nabídce na naší recepci

Další akce

Naše pobočka pořádá během roku i mnoho dalších aktivit.

Individuální terapie pro děti

Terapie jsou určeny pro děti, které jsou před a při vstupu do školy.

Tematické soboty

Informujte se o nabídce přímo na recepci kliniky. 

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.