Klinická logopedie

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu.

Službu nabízíme v pobočkách:

Klinická logopedie byla dlouho považována za obor zaměřený výhradně na dětské pacienty s obtížemi při výslovnosti hlásek. V dnešní době lze klinickou logopedii charakterizovat jako dynamicky rozvíjející se obor, který úzce spolupracuje s dalšími pedagogickými a zdravotnickými disciplínami. Zabývá se prevencí, diagnostikou a terapií poruch komunikace.

Klinická logopedie se věnuje velmi širokému spektru pacientů s různorodými diagnózami všech věkových kategorií. Naše ambulance navštěvují kojenci, děti, dospělí i senioři. Všem skupinám je na naší klinice ve spolupráci s foniatry, otorinolaryngology, neurology, psychiatry, psychology, fyzioterapeuty a ergoterapeuty poskytnuta kvalitní diagnostika a navazující terapie.

Specializované ambulance

Afázie

Afázie je získaná porucha řečové schopnosti člověka, nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či mozkových nádorů. Pacienti s afázií mají potíže s výbavností slov, někdy dokonce nejsou schopni verbálního vyjádření vůbec.

Více informací

Vývojová a získaná dysartrie

Dysartrie je porucha motorické realizace řeči. Jako vývojová dysartrie se označují potíže plynoucí z vrozených motorických postižení u dětí (nejčastěji DMO) či postižení získaná v raném dětství. Získaná dysartrie se objevuje nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či degenerativních onemocnění.

Více informací

Dysfagie – Poruchy polykání

Poruchy polykání postihují děti i dospělé. U dětí se jedná většinou u potíže plynoucí z vrozeného neurologického onemocnění (např. DMO či syndromové vady), u dospělých se jedná o častý následek cévních mozkových příhod či jiných neurologických onemocnění. Pacienti s poruchami polykání mají potíže ovládat sousto v ústech a následně polknout sliny či stravu tuhé, polotuhé či tekuté konzistence.

Více informací

Porucha komunikace při demenci

U pacientů s demencí se potíže s komunikací mohou objevovat již v úplném počátku onemocnění a často se tak jedná o první z důvodů, které vedou pacienta k lékaři. Problémy se mohou manifestovat pozvolna narůstajícími potížemi v porozumění mluvenému nebo čtenému slovu, poruchami výbavnosti některých slov, zjednodušením vyjádření formou chudých a obsahově prázdných vět či potíže ve psaní či čtení.

Více informací

Dyslalie

Dyslalie označuje poruchu výslovnosti jedné nebo více hlásek. Nejčastěji se jedná o potíže plynoucí z nedostatečně rozvinutého sluchového rozlišování jednotlivých hlásek (např. nahrazování hlásky K za hlásku T) či o problémy plynoucí z nesprávné motorické realizace dané hlásky (např. „mezizubní“ tvoření sykavek či velární tvoření hlásky R, tzv. „ráčkování“).

Více informací

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči je porucha, která ovlivňuje všechny roviny řeči - slovní zásobu, gramatiku, výslovnost i porozumění. Vývojová dysfázie je však charakterizována nejenom potížemi v řeči, ale také výrazně nerovnoměrným vývojem celé osobnosti. Jedná se o těžší poruchu řeči vyžadující intenzivní a pravidelnou péči nejen v ambulanci klinického logopeda, ale také v domácím prostředí.

Více informací

Opožděný vývoj řeči

Obecně se udává, že pokud děti ve třech letech výrazně zaostávají v řečovém vývoji (např. mluví málo nebo dokonce se verbálně vůbec nevyjadřují, mluví pro okolí nesrozumitelně či nemají zájem o komunikaci), může se jednat o opožděný vývoj řeči.

Více informací

Balbuties – Koktavost

Neplynulosti řečového projevu se mohou objevit v kterémkoliv věku. Většinou formou opakování jednotlivých hlásek, slabik, slov (např. „ma-ma-maminko“), jejich prodlužováním (např. „máminko") či nepřirozeně dlouhými tichými pauzami v projevu.

Více informací

Tumultus sermonis – Breptavost

Tumultus sermonis označuje potíže projevující se nepřiměřeně zrychleným tempem řeči. Současně může docházet k vynechávání některých hlásek či jejich opakování až „zadrhávání“.

Více informací

Myofunkční porucha

Myofunkční poruchy označují potíže spočívající v nerovnováze orofaciálního (obličejového) svalstva. Jedná se o nesprávné pohybové vzorce, které vznikají vlivem nesprávných návyků. Mezi příčiny mohou patřit časté záněty horních cest dýchacích, alergie, adenoidní vegetace, zkrácená podjazyková uzdička či přetrvávající zlozvyky.

Více informací

Benaudira

Přestože sluchové ústrojí dítěte funguje správně, centrální sluchové zpracování může být poškozené. Podstatou Benaudiry je individuální diagnostika sluchového zpracování, která je prováděna v rámci souboru testů, jež hodnotí schopnost slyšet. 

Více informací

Úhrada za služby

Pro pojištěnce

Soukromá klinika LOGO má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Za přímou úhradu jsou poskytovány úkony nad rámec smluvního pojištění. Ceny jsou uvedeny v ceníku.

Pro nepojištěné

Služby nepojištěným klientům jsou poskytovány za přímou úhradu. Ceny jsou uvedeny v ceníku.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.