Rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Soukromá klinika LOGO s. r. o., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno

v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb.

Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie – počet rezidenčních míst: 2

Přihlášky lze podat ve lhůtě do  21. 6. 2024 na sekretariátě kliniky nebo na adrese společnosti.

Obálku označte „Výběrové řízení – rezidenční místo v oboru klinické logopedie“.

Termín výběrového řízení s osobním pohovorem  proběhne v pondělí 24. 6. 2024 ve 13.00 hod v multifunkční místnosti Soukromé kliniky LOGO s. r. o. v Brně na Vsetínské 20.

Seznam povinných dokladů dle § 4 odst.2 vyhlášky č.186/2009 Sb. o rezidenčních místech:

 • Přihláška do výběrového řízení (příloha č. 1)
 • Osobní dotazník (příloha č. 2)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (Lékařský posudek nemusí přikládat zaměstnanec Soukromé kliniky LOGO s. r. o.)
 • Výpis z Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců
 • Kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • Neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • Neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • Přehled odborné praxe

Kritéria hodnocení:

 • Formální náležitosti
 • Odborné znalosti, dovednosti
 • Osobní předpoklady uchazeče
 • Zájem o obor
 • Komunikační dovednost

Způsob hodnocení uchazečů:

Komise pro výběrové řízení posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Vyvěšeno dne 4. 6. 2024

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA, jednatelka

Žádáme případné zájemce o vyplnění a zaslání následujících formulářů.

Příloha 1 

Příloha 2

Beru na vědomí, že společnost Soukromá klinika LOGO s.r.o. se sídlem Vsetínská 20, 639 00, Brno bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) poskytnuté této společnosti, coby správci osobních údajů, prostřednictvím dotazníku pro účely náborového procesu a přijímacího řízení na pracovní pozici ve společnosti  a to po dobu výběrového řízení. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné k mé účasti v náborovém procesu a přijímacím řízení, přičemž neposkytnutí i jen některých z těchto údajů může mít za následek nemožnost se jej účastnit.