Klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Ve zdejším zařízení poskytujeme péči dětem, mladistvým i dospělým. Mohou za námi přijít, pokud hledají pomoc při řešení svých aktuálních potíží, a to i zcela anonymně. Pomoc nabízíme i rodinným příslušníkům našich pacientů, kterých se zdravotní problémy jejich blízkých výrazně dotýkají. Řešení problémů je převážně mezioborové - tedy v součinnosti s odborníky dalších profesí (např. neurologa, foniatra, logopeda apod.).

Psychologie

Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává souhrnný obraz klientova problému.

 • Máte potíže se svými dětmi?
 • Dělá vám starosti jejich chování?
 • Mají potíže ve škole?
 • Nedokážou se zařadit do dětského kolektivu?
 • Nemůžete najít vhodnou profesní orientaci vzhledem k jejich zdravotním potížím?
 • Necítíte se sami psychicky nejlépe a máte potřebu si o všem promluvit a najít řešení?

To ani zdaleka nejsou všechny okruhy problémů, s nimiž za námi můžete přijít. Na našem pracovišti vás očekávají zkušení psychologové, připraveni vám diagnosticky i terapeuticky pomoci.

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává souhrnný obraz klientova problému. Hledá psychologické metody poznání, předcházení a řešení psychických potíží v nejširším slova smyslu. Kromě toho se zabývá také řešením nesnází v mezilidských vztazích, které klienti nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Sem řadíme např. poruchy emočního vývoje, vývojové osobnostní potíže, aktuální nebo chronické konfliktní stavy, nezvládání vlastního života v určité vývojové etapě nebo situaci, jakož i problémy způsobené organickými defekty a onemocněními. Z výše uvedeného je patrné, že se snažíme najít podstatu vašeho problému a zároveň pomáháme hledat jeho řešení.

Pracoviště psychologie

 • Nabízíme psychologické vyšetření dětí i dospělých
 • Jsme schopni posoudit úroveň rozumových schopností
 • Zabýváme se problematikou výchovných potíží dětí (od negativismu až po krádeže)
 • Jsme schopni sledovat rozvoj jednotlivých funkcí
 • Můžeme poradit v oblasti laterality - kdy posoudit, je-li dítě pravák či levák
 • Můžeme pomoci při rozhodování, zda je dítě zralé pro zahájení školní docházky a v návaznosti na tomto vyšetření nabídnout vhodnost určitého typu školy
 • V případě zjištěných nedostatků pomoci při jejich docvičování
 • U školních dětí můžeme pomoci překonávat školní obtíže i tím, že jsme schopni diagnostikovat specifické vývojové poruchy učení (tedy dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) a navrhnout řešení jejich úpravy
 • Jsme schopni pomoci při rozhodování dalšího vzdělávání pro absolvování ZŠ
 • Snažíme se o terapeutickou pomoc lidem se zdravotními obtížemi nebo těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
 • Životní zátěž mnohdy přináší nečekané zdravotní obtíže, které nemusejí být postihnutelné běžnými vyšetřovacími metodami, ale objektivně existují. I v tomto případě se budeme snažit v rámci našeho oboru o jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.
 • Vyšší věk sebou přináší některé nedostačivosti, které se promítají do jednotlivých funkcí (např. paměti). Můžeme pomoci s jejich tréninkem.

Výčet psychologické práce je mnohem širší. Máte-li nějaké obtíže, které nejsou řešitelné lékařskou cestou nebo stojí zcela mimo tuto oblast a chcete je řešit, ozvěte se. Můžeme se pokusit je společně rozebrat a najít cestu k jejich řešení nebo alespoň zmírnění.

Komplexní terapie pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Pacienti po cévní mozkové příhodě trpí nejen poruchou pohybového aparátu, ale i poruchou dovedností a řečovými poruchami. Soukromá klinika LOGO s.r.o. připravila pro tyto pacienty komplexní program, který jim pomůže k rychlému návratu do běžného života. Program zahrnuje vyšetření neurologické a rehabilitační, psychologickou podporu a logopedickou péči. Pacientům můžeme zajistit konzultace se sociálními pracovníky Občanského sdružení LOGO, kteří pomohou s řešením složitých sociálních situací. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, tzn. jakým způsobem svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu s nápravou řeči.

Test ADOS

Test ADOS je jedinečná komplexní diagnostická metoda, která umožňuje určit, zda jsou u dítěte přítomny poruchy autistického spektra nebo přímo autismus ( dětský autismus ) a jaký je stupeň symptomů ( od nízkého až po vysoký ).

ADOS se zaměřen na pozorování dítěte ve standardizovaných úkolech se speciálními pomůckami. A to v sociálních aspektech ( komunikace a sociální interakce dítěte ) a sleduje i specifické projevy v chování.

Ve spolupráci s dětským psychiatrem je tak možné stanovit diagnózu, a hlavně nastavit postup terapie s dítětem s ohledem na závažnost jeho symptomů. Také nastavit jeho zařazení do školního zařízení, často ve spolupráci s asistentem pedagoga a řešit přidělení příspěvků na péči, což je velkou pomocí pro rodiče.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je jedno z mála diagnostických zařízení v České republice, které diagnostiku testem ADOS poskytuje. Je možné se objednat v rozmezí jednoho měsíce, což je velikou výhodou.

Termíny vyšetření po telefonické domluvě na recepci kliniky.

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

 1. Nerozmazlujte mě.
  Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní.
  Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.
  Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem.
  Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako "velký".
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
  Daleko víc na mě působí, když se mnou promluvíte v klidu soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžký hřích.
  Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když vám řeknu, že vás nemám rád.
  Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
 8. Nechraňte mě před všemi následky mého chování.
  Potřebuji se někdy naučit snážet obtíže a bolesti.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.
  Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mě.
  Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat "mrtvého brouka".
 11. Nedávejte ukvapené sliby.
  Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.
  Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
  Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nebuďte nedůslední.
  To mě úplně mate.
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, ikdyž někdy dělám příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.
  Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně to znamená, když se mi snažíte porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
  Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to není pravda.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se omluvit.
  Po upřimné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
  Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumnění.
  Ale to vám nemusím říkat, že ne?

Trénink kognitivních schopností

 

Kognitivní (poznávací) funkce zprostředkují zacházení s informacemi. V rámci tréninku probíhá procvičování a posilování těchto funkcí formou různých her či jinak strukturovaných úkolů.

Cílem tréninku je posílení těchto funkcí a zlepšení fungování v běžných životních situacích.

Kroužek je zaměřen na:

 • trénink zrakové a sluchové paměti
 • schopnost učit se
 • plánování postupu a řešení problému
 • rychlost a přesnost zpracování informace
 • zrakově konstrukční dovednosti
 • vizuo-motorickou koordinaci
 • pozornost
 • soustředění
 • hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
 • nácvik modelových situací kolektivní formou

Cílová skupina:

 • osoby po cévní mozkové příhodě
 • osoby po úrazech hlavy
 • osoby s návykovými nemocemi
 • pro každého, kdo má pocit, že potřebuje zlepšit či posílit poznávací funkce

 

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »