Dyslalie – porucha výslovnosti

Dyslalie označuje poruchu výslovnosti jedné nebo více hlásek. Nejčastěji se jedná o potíže plynoucí z nedostatečně rozvinutého sluchového rozlišování jednotlivých hlásek (např. nahrazování hlásky K za hlásku T) či o problémy plynoucí z nesprávné motorické realizace dané hlásky (např. „mezizubní“ tvoření sykavek či velární tvoření hlásky R, tzv. „ráčkování“).

Klinická logopedie se věnuje dětem i dospělým s poruchami výslovnosti. Po podrobném vyšetření stanoví příčinu nesprávné výslovnosti a dle těchto závěrů navrhne vhodnou terapii vedoucí k nápravě.